Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.linges.cz

I. Úvodní ustanovení

• Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi internetovým obchodem www.linges.cz – Martina Galandová, Hřebenová 227, 165 00 Praha 6, (dále jen prodávající, příp. též provozovatel) a kupujícím (dále též zákazník) při prodeji zboží prodávajícím prostřednictvím webových stránek www.linges.cz v rámci provozování internetového obchodu. Prodávající i zákazník jsou obsahem obchodních podmínek vázáni. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (zák.č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák.č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (zák.č. 513/1991 Sb.)

II. Objednávání zboží

• Nabídka zboží prodávajícího se uskutečňuje prostřednictvím Internetu na adrese www.linges.cz . Zde je pro kupujícího k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží za účelem jeho koupě.

• Vybrané zboží zákazník objednává formou objednávkového formuláře, umístěného na webových stránkách. Objednávku, kterou zákazník odeslal potvrzením vyplněného objednávkového formuláře, považuje zákazník i prodávající za platný a závazný návrh kupní smlouvy. To však pouze tehdy, obsahuje-li všechny náležitosti a údaje, vyžadované objednávkovým formulářem. Objednávkový formulář musí být vyplněn v českém, či slovenském jazyce. Před odesláním objednávky je zákazník oprávněn zkontrolovat a případně změnit údaje jím vložené do objednávkového formuláře. Kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím je uzavřena potvrzením doručené objednávky prodávajícím, které prodávající zašle zákazníkovi elektronickou poštou.

• Před potvrzením objednávky je prodávající oprávněn požádat zákazníka vhodným způsobem o autorizaci objednávky. Pokud zákazník k žádosti prodávajícího objednávku neautorizuje, nebo neobdrží-li prodávající na svou žádost o autorizaci objednávky odpověď od zákazníka do tří pracovních dnů od odeslání žádosti o autorizaci, je objednávka neplatná.

III. Práva a povinnosti prodávajícího

• Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat poštou objednané zboží na adresu zákazníkem v objednávce uvedenou v době, uvedené v dodacích podmínkách.

• Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytne zákazník, použije výlučně k realizací sjednaného obchodu a v souvislosti s ním.

• V případě, kdy zákazník nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit řádně za závazně objednané zboží, je prodávající oprávněn nevyřizovat další objednávky tohoto zákazníka, nebo požadovat platbu předem.

• Prodávající poskytuje zákazníkovi-spotřebiteli na prodávané zboží záruční dobu 24měsíců dle Občanského zákoníku a zákazníkovi-podnikateli v souladu s Obchodním zákoníkem 6 měsíců. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

IV. Práva a povinnosti zákazníka

• Zákazník objednává zboží úplným vyplněním a odesláním formuláře-objednávky prodávajícímu. Zákazník odpovídá za správnost údajů v objednávce uvedených.

• Zákazník se zavazuje odebrat závazně objednané a doručené zboží a zaplatit jeho cenu a poplatky s odesláním zboží související (poštovné, balné, dobírka) dle platebních podmínek.

• Dojde-li k chybnému výběru velikosti výrobku zákazníkem, má zákazník nárok na jeho výměnu do 14ti dnů od převzetí výrobku. Zákazník v tomto případě zašle po předchozí domluvě s prodávajícím výrobek zpět na adresu prodávajícího a ten výrobek vymění za nový výrobek požadované velikosti. Výměna výrobku je bezplatná, zákazníkovi budou účtovány pouze náklady spojené s opakovaným odesláním zboží. Vyměnit lze pouze nepoužitý, neznehodnocený a nepoškozený výrobek.

V. Dodací podmínky

• Prodávající zašle objednané zboží zákazníkovi prostřednictvím držitele poštovní licence zpravidla do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Pokud dojde k vyprodání objednaného zboží před vyřízením objednávky, je prodávající povinen zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat zprávou, zaslanou mu elektronickou poštou. V tomto případě vyřídí prodávající objednávku do 25 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, pokud kupující prodávajícímu nesdělí elektronickou poštou do 3 dnů ode dne doručení informace o vyprodání zboží, že svou objednávku za těchto okolností ruší. -Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Zboží bude zákazníkovi prodáno za cenu, uvedenou u objednaného zboží na webových stránkách www.linges.cz v okamžiku odeslání objednávky zákazníka prodávajícímu.

• Zboží prodávající doručuje zákazníkovi prostřednictvím držitele poštovní licence a z toho důvodu je k ceně připočítáván expediční poplatek (balné a poštovné) ve výši, uvedené v objednávkovém formuláři.

• Převzetí zboží potvrzuje zákazník svým podpisem na průvodním dokladu, nebo dodacím listu. Místem dodání zboží je poštovní adresa, uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři. Společně se zbožím bude zákazníkovi doručen řádný daňový doklad.

VI. Platby

• Platba za dodané zboží a úhrada expedičního poplatku se uskutečňuje službou Dobírka České pošty, převodem z účtu nebo v hotovosti platbou na dodací adrese k rukám kurýra společnosti In Time.

• Při platbě dobírkou uhradí zákazník cenu dodaného zboží a expediční poplatek v hotovosti při převzetí zboží od doručovatele.

VII. Odstoupení od smlouvy

• Zákazník-spotřebitel má právo podle ust.§ 53 odst.(7) Občanského zákoníku do 14ti dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů a zboží vrátit prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a to oznámením zákazníka, doručeným v uvedené lhůtě prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat identifikaci zákazníka a zboží a musí být zákazníkem vlastnoručně podepsáno. Spolu s odstoupením od smlouvy je třeba prodávajícímu doručit i zboží, které mu bylo prodávajícím dodáno a to nejlépe v původním obalu. Toto zboží nesmí být použité, poškozené, či znehodnocené. Spolu s vráceným zbožím je třeba zaslat prodávajícímu i dodací list s vyplněným lístkem na vrácení zboží (druhá strana dodacího listu). Pro případ vrácení a zaslání zboží zákazníkem zpět prodávajícímu lze doporučit volbu takového obalu zásilky, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zásilku s vraceným zbožím doporučujeme pojistit. Za zboží poškozené při přepravě v důsledku nevhodného obalu zásilky nelze žádat vrácení peněz.

• Zákazník má v případě platného odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení jím zaplacené kupní ceny za toto zboží, poplatek za balné a poštovné se nevrací. Kupní cenu je prodávající povinen vrátit zákazníkovi do 30ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy a to buď na účet zákazníka, nebo poštovní poukázkou na jeho jméno a adresu, na kterou bylo původně zboží zasláno.

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

• Odesláním objednávky uděluje zákazník zároveň internetovému obchodu www.linges.cz (dále jen prodávající) souhlas ke zpracovávání všech jím sdělených osobních údajů, včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (email, telefon, fax atd.). Tyto údaje budou prodávající zpracovávány a používány výlučně za účelem umožnění Vašeho přístupu do elektronického obchodu prodávající, za účelem plnění smluv uzavřených prostřednictvím elektronického obchodu, za účelem evidování všech transakcí, uskutečněných prostřednictvím elektronického obchodu. Tento souhlas zákazník uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu prodávající.

• Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty prodávající dáváte souhlas k tomu, že Vám jejich prostřednictvím budou zasílány obchodní informace a propagační materiály prodávajícího. Pokud si zasílání obchodních informací a sdělení prostřednictvím elektronické pošty nepřejete, odstraňte prosím zaškrtnutí políčka „přeji si být informován o akčních nabídkách a novinkách www.linges.cz” v registračním formuláři nebo svůj nesouhlas oznamte laskavě písemně.

• Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro potřeby této prodávajícího, výlučně ke shora zmíněným účelům a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny žádné další osobě. Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno.

 

Reklamační řád internetového obchodu www.linges.cz

1 Úvodní ustanovení

1.1 Reklamační řád byl zpracován podle příslušných ustanovení zákona č.40/1964 Sb. (Občanský zákoník).

2 Záruka za vady prodaného zboží

2.1 Prodávající poskytuje na prodané zboží záruku po dobu stanovenou právními předpisy a to pro spotřebitele po dobu 24 měsíců a pro podnikatele po dobu 6 měsíců (dále jen „záruční doba“).

2.2 Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že zakoupené zboží je při jeho převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající uvedl zboží bezplatně a bez zbytečného odkladu do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

3 Uplatnění reklamace

3.1 Pokud se na zboží projeví v záruční době vada, je zákazník oprávněn vadu písemně reklamovat u prodávajícího a zároveň mu doručit vadný výrobek, spolu s originálem, či kopií dodacího listu nebo jiným dokladem, prokazujícím zakoupení výrobku v obchodě prodávající, jakož i s popisem vady a požadovaným způsobem řešení reklamace. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodávajícího na adrese: www.linges.cz Hřebenová 227, 165 00 Praha 6.

3.2 Prodávající o reklamaci rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud de prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

3.3 Reklamace může být podle dohody prodávajícího se zákazníkem vyřízena poskytnutím slevy z ceny zboží, výměnou zboží nebo vrácením peněz.

3.4 Bude-li reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za zboží bez vady, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

3.5 Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula záruční doba. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení a změny výrobku, způsobené jeho běžným užíváním, ani na závady výrobku, vzniklé jeho nesprávnou údržbou, nešetrným zacházením či mechanickým poškozením při užívání výrobku.

3.6 Nebude-li reklamace prodávajícím uznána oprávněnou, zašle prodávající zákazníkovi reklamované zboží zpět na jeho náklady.

4 Závěrečné ustanovení

4.1 Reklamační řád nabývá účinnosti dne 17.09.2013.